Till startsidan Coaching Om företaget Versamhetsutveckling Kognitiv samtalsterapi Kontakt

Litteratur -Boktips om Stress och stresshantering

Minska din stress med meditation. Andries J Kroese, Natur och Kultur. I denna bok visar Andries J Kroese på ett praktisk, lågmält och sakligt sätt, hur vi kan använda meditation och yogaövningar för att minska stress, öka uppmärksamheten, förbättra vår livskvalitet och utvecklas som människor. Andries J Kroese är professor i kärlkirurgi och har stor erfarenhet av arbete med stressreducerande tekniker. Han är också instruktör i uppmärksamhetsmeditation och yoga vid ett stressreduktionsinstitut i Oslo

”Vem är det som bestämmer över ditt liv?: Om medveten närvaro”. Åsa Nilsonne, Natur och Kultur, 2004. Att vara medvetet närvarande innebär att vara vaken i nuet, att lägga märke till det som sker runtomkring och hur det påverkar ens inre. Åsa Nilsonne är psykiater, medicine doktor, leg psykoterapeut och handledare i kognitiv terapi, verksam vid Karolinska institutet

Att leva ett liv, inte vinna ett krig: om acceptans, Anna Kåver, Natur och Kultur, 2004. Acceptans innebär att välja att se, ha och stå ut med både sin inre och yttre verklighet, utan att fly, undvika, förvränga eller döma den - hur plågsam den än kan vara. En lättläst bok om medveten närvaro, ”Mindfulness”.


Andas i fyrkant

Du kan också prova på att andas i fyrkant.

En andningsteknik som kan vara bra om du har ångest och känner dig orolig. Är du upprörd och ångestfylld är du inte avslappnad, tvärtom, är du helt avslappnad känner du ingen ångest. Den speciella förmågan att slappna av är något som lätt går att lära sig. Att andas i fyrkant, vilket innebär att du skall föreställa dig en fyrkant. Blunda och långsamt andas in genom näsan medan du räknar till tre. Sedan håller du andan medan du åter räknar till tre. Därpå andas du ut och räknar till tre, håller andan och räknar till tre. Fortsätt sedan så till du känner att du blivit lugnare. En sådan här andningsteknik lugnar ner alltför snabb andning, distraherar från ångestframkallande föreställningar och utgör ett aktivitetsfokus som stärker koncentrationen och verkar lugnande.

Kognitiv terapi utgår från att människans tankar, framför allt i form av automatiserade tankemönster som bestämmer både hennes känslomässiga reaktioner och hennes handlingar. Man kan tänka sig att ett depressivt tillstånd kan sammanhänga med starkt vanemässiga, negativa tankar om en själv, om omgivningen och om framtiden. Den amerikanske psykiatern Aaron Beck, en av grundarna för kognitiv terapi, har gjort kliniska iakttagelser om tankarnas betydelse för det psykiska tillståndet och att det är en grundsten i den kognitiva terapin, där man behandlar psykiska problem genom att normalisera ett "dysfunktionellt" tänkande/beteende

De kognitiva samtalsteknikerna, syftar bl.a. till att bryta skadliga tankemönster. Det kan vara såväl verbala och insiktsbefrämjande som beteendeinriktade. Det har visat sig att kognitiv samtalsterapi kan vara en effektiv behandling för bl.a. depression, personlighetsstörningar och beteendestörningar.

Elqvital arbetar tillsammans med klienten i ett nära samarbete med fokus på föreställningen (kognitionen) om hennes situation, man utgår från hennes aktuella här- och nu situation och arbetar med hjälp av problemlösning.

Elqvital arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt med klienter som har problem med:

Lättare depressioner: Kan vara om du nyligen har blivit arbetslös eller om någon nära anhörig har gått bort, det kan också vara om du har gått och burit mycket inombords som du inte har pratat med någon om. etc.

Fobier: Om du har en intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar, trånga utrymmen eller att flyga. Rädslan är irrationell på så sätt att dess styrka är överdriven i förhållande till situationens reella verklighet.

Kriser: Om du reagerar på din livssituation på ett sätt som gör att dina tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att du skall kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande. Kriser uppdelas i traumatiska kriser och utvecklings- eller livskriser

Parsamtal: Meningen är att personer med relationsproblem skall få en möjlighet att prata ut om de eventuella problem de befinner sig i/inför och förhoppningsvis växa som individer och i bästa fall omvärdera sin situation.

Stressrelaterade sjukdomstillstånd: Kan komma i situationer där du ansträngt dig och tänjt på dina reserver allt för länge, då ökar adrenalinsekretionen, vare sig situationen upplevs som stimulerande eller obehaglig. Kortisolnivån är ofta förhöjd i tillstånd av långvarig ovisshet och hjälplöshet, som följer av oförmåga att påverka den egna situationen.

Ångest: Känner du en låg grad av ångest som mer upplevs som ängslan eller oro, eller upplever du rent av skräck eller panik. Mönstret för ångest är ofta fruktan eller rädsla, dvs. som kan liknas vid en farofylld situation. Kanske kan jag hjälpa dig.

Bra avslappningsmetoder

Progressiv avslappning Är en teknik för att uppnå djup muskulär avslappning. Enligt en detaljerad (ev. inspelad) instruktion omväxlande spänns och avslappnas muskelgrupp efter muskelgrupp, under det att uppmärksamheten riktas mot kontrasten mellan det spända och det avspända tillståndet. Muskelavslappning tenderar att åtföljas av minskad psykisk oro.

Meditation. Meditation kan beskrivas som en koncentration av uppmärksamheten, som underlättas av social isolering, reduktion av kroppsmotorik, muskulär avspänning och en speciell andningsrytm. Studentlitteratur, samt fackhandeln har en del bra litteratur inom området meditation.

Biofeedbackträning Är en teknik utvecklad inom psykofysiologisk forskning. Den innebär att en individ kan observera sin fysiologiska aktivitet, t.ex. hjärtats slag, genom att aktiviteten med hjälp av teknisk utrustning görs hörbar eller synlig (t.ex. genom att en visare anger hur fort hjärtat slår). När man på detta sätt blir medveten om och kan följa vad som händer i den egna kroppen visar det sig ofta möjligt att lära sig påverka sådana kroppsliga funktioner som normalt inte styrs viljemässigt. Den här träningen kan du prata med din husläkare om.


Mobil:070-377 61 94 • E-mail: elqvital@telia.com
Text och bild: Rita Zetterlund • Webdesign: MID Reklambyrå